Komunita

Proč zakládáme svobodnou základní školu?

 • Protože zde široko daleko žádná taková není.
 • Chceme, aby děti mohly vyrůstat a rozvíjet se v přirozených podmínkách s individuálním přístupem k jejich osobnosti.
 • Protože vnitřní motivace je nejdůležitější hnací motor ke vzdělávání. Bude to škola, která umožní dětem přirozeně zrát, protože tuto schopnost mají děti od přírody.
 • Protože sebeřízením získávají děti zodpovědnost, efektivitu, kreativitu, sebevědomí, kompetenci k řešení problémů, konstruktivnost, samostatnost, schopnost objevovat a orientovat se v informacích.
 • Protože komunita přirozeně učí děti ctít pravidla, která si samy vytvořily, komunikovat, kooperovat, řešit konflikty a vyjednávat, tvořit tým, zvládat zátěž a být schopen sebereflexe.
 • Protože je přirozené žít v komunitě, kde pobývají děti různého věku.   
 • Protože žijeme v demokratické zemi, myslíme si, že demokracie musí být i na školách.
 • Otvíráme možnosti jak rozvíjet dětem jejich potenciál  tak, aby v dospělosti mohly uspět v tom, co je bude těšit a naplňovat.
 • Protože máme podporu první takové školy Donum Felix Kladno a v jejich stopách půjdeme.
 • Protože se demokratický model škol v zahraničí osvědčil. 
 • Nemůžeme vědět pro jakou budoucnost školy připravují své absolventy, a proto v naší škole otevřeme možnost rozvíjet potenciál individuálně každému dítěti a v dospělosti pak uspět v tom, v čem bude dobré.
 • Protože je to cesta, jak realizovat skutečně neformálně, hluboce inkluzi v komunitě dětí a mládeže.

Jak staré děti se mohou stát součástí komunity PSŠ?

Pokud děti vyzrají a mají potřebu. Je to pro ně smysluplné. Mohou k nám tedy přijít děti v jakémkoli věku od 3 let do věku středního stupně vzdělávání. Aby mohly u nás být děti i v předškolním věku, součástí PSŠ je i mateřská škola.

 

Kdy škola zahájí?

Zahájíme 1. září 2020.

 

Pro kolik dětí je naše škola?

Zahájit chceme minimálně s 30 dětmi. Po naplnění předpokládáme komunitu o 70 dětech. Tím se přiiblížíme k maximálnímu počtu, kdy ještě společenství funguje jako komunita. 

 

Jaké bude věkové složení?

Věkovou různorodost považujeme pro fungování komunity jako zásadní. Ostatní děti nejsou jen spolužáci, ale i učitelé napříč věkovými skupinami. Při zahájení PSŠ předpokládáme orientačně věkové rozložení:

Věková skupina Počet dětí
do 7 let 7
7 až 9 let 7
9 až 12 let 10
12 až 15 let 7

 

Jaké bude školné?

Aby se pokryly finanční nároky školy, předpokládáme, že se neobejdeme bez finančního příspěvku rodičů. Jde nám o sociální různorodost skupiny, a proto se budeme snažit dosáhnout co nejnižší částky. Záleží na zdrojích, které se podaří zajistit, ale nechceme, aby příspěvek rodičů přesáhl částku 3000 Kč. 

 

Máme zájem přihlásit své dítě do školy. Jak postupovat?

Vyplňte elektronickou nebo papírovou přihlášku dítěte do PSŠ. Elektronická přihláška je k dispozici zde. V případě převisu zájmu budeme brát na zřetel datum podání přihlášky.

Připojte se k naší Facebookové skupině.

Sledujte nás na Facebookových stránkách školy a na našich webových stránkách.

 

Svobodné, sebeřízené vzdělávání mě zajímá. Mám zájem o nějakou formu spolupráce, chci být v kontaktu. 

Nakontaktujte nás na Facebooku.

Připojte se k naší Facebookové skupině.

Nakontaktujte nás emailem: skolajinak.cv@gmail.com

Inspirujte se v sekci "Hledající".

 

Proč nemá škola název, který by byl bližší dětem?

Dlouho jsme na toto téma diskutovali a řešili, jestli a jaký název škole dát. Nakonec jsme se dohodli, že výběr názvu školy přenecháme demokratickému rozhodnutí komunity školy. K zápisu do rejstříku jsme tedy přihlásili školu pod názvem Podkrušnohorská svobodná základní škola a mateřská škola.  

 

Jak funguje demokracie ve svobodné škole?

Základem demokratického rozhodování je shromáždění školy, které přijímá pravidla a rozhoduje o důležitých záležitostech školy. Jeho členy jsou všichni žáci i dospělí, kteří ve škole pracují, každý hlas má stejnou váhu. Rozhodování v  komunitě vychází ze sociokratického modelu. Je představen návrh ke schválení a účastníci kruhu vyjadřují svůj nesouhlas. Komunita tak získá rychle přehled o podpoře daného návrhu a jeho oponentech. Ten, kdo vyjadřuje nesouhlas, musí aktivně hledat řešení situace, přednášet návrhy, hledat řešení. Cílem je, aby proti danému návrhu nebyl zásadní odpor. Společný návrh se tak postupně tvoří uprostřed kruhu a dává pak smysl všem.

Další demokratickou institucí školy je výbor na ochranu práv. Na základě podání kteréhokoli člena školy řeší konflikty, které se nepodařilo vyřešit dohodou. Výbor přitom využívá postupy mediace a může z porušení pravidel vyvozovat přirozené důsledky.

 

Proč věkově smíšená komunita?

Společné vzdělávání dětí probíhá ve věkově smíšených skupinách – to podporuje spolupráci a komunikaci mezi dětmi a umožňuje přirozené učení dětí navzájem. Spolupráce mladších a starších dětí podporuje také vytváření zdravého a bezpečného prostředí mezi dětmi, které je silnou prevencí výskytu šikany.

 

Jak probíhá učení?

Děti si samostatně volí, zda a jaké činnosti se ve škole zúčastní. Tento způsob individualizovaného vzdělávání umožňuje dětem objevit a využívat svůj vlastní učební styl. Dětem je umožněno vyvíjet se dle jejich vnitřního vývojového programu. Jestliže dítě k činnosti nebo tématu dozraje a má kolem sebe ten správný podnět, dojde k efektivnímu učení.

Ve škole je podporována vlastní aktivita dětí v učení. Dětem je umožněna koncentrace na jimi zvolenou činnost podle jejich časové potřeby. Dětem zvyklým na vedení je nabídnuta podpora pro přechod k autonomii a vlastní iniciativě. Děti se učí především praktickými situacemi, vším, co dělají. Škola dává dětem k dispozici nabídku individuálních i společných aktivit, lekcí, seminářů, projektů a dílen. 

Vycházíme z předpokladu, že hlavní přidanou hodnotou vzdělávání i podmínkou jeho úspěšné celoživotní realizace je vedle schopnosti učit se především dobrý vztah sama k sobě, zdravá sebeúcta, objevení a rozvinutí vlastních talentů, efektivní komunikace a kvalitní vztahy s ostatními lidmi a dobrý vztah k prostředí, ve kterém žijeme. Dílčí znalosti mohou být užitečné, pokud je děti mají uspořádány ve smysluplných myšlenkových konceptech, jinak jsou k nepotřebě a mozek je rychle zapomíná. Znalosti jsou sice důležitou, ale pouze jednou ze součástí komplexní osobnosti, pro kterou bude stále důležitější rozpoznat podstatné, umět se učit, učit se s radostí a dosahovat mistrovství v oboru svého talentu a zájmu.

 

Jaká je role učitele?

Učitelé jsou především asistenti vzdělávacího procesu, kteří se připojují k dětem, a dále inspirátoři učení. Škola používá vzdělávací přístupy postavené na vnitřní motivaci dětí a k tomu využívá různorodé způsoby a formy práce. Posláním učitelů je podpořit autonomní vzdělávací proces.

 

Jak se děti hodnotí?

Školní aktivity dětí nejsou hodnoceny. Dětem je poskytována cennější zpětná vazba. Děti orientujeme na sebehodnocení. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. Chybu, ale i konflikt se žák může naučit chápat jako přirozenou věc v procesu učení, jako důležitý prostředek učení.

Výroční hodnocení je slovní. 

 

Jak budou děti z vaší školy připraveny na další stupeň vzdělávání?

Jako každá škola v rejstříku škol i svobodná škola svými hodnotami, obsahem a organizačními formami vzdělávání naplňuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání i popsané klíčové kompetence. Zajistí tak podmínky pro úspěšnou přípravu dětí na přechod k dalšímu stupni vzdělávání.

Záleží však na tom, co dítě opravdu chce. Tlak na urychlení vývoje a zrání dětí, který by šel proti směřování dítěte, je z našeho pohledu kontraproduktivní a neslučuje se s hodnotami školy.

Pokud je dítěti ponechána jeho autonomita, nemá problém s přechodem do dalšího stupně vzdělávání. To je zkušenost svobodných škol, kterě ve světě fungují. 

 

Co když se dítě rozhodne nic nedělat?

Nicnedělání a prožitek nudy vnímáme jako velmi důležitou zkušenost z hlediska hledání sama sebe. V této situaci nikomu vedené aktivity nenutíme, protože je velká pravděpodobnost, že tím dojde jen k většímu uzavření vnitřní motivace a autentické touze po učení se, kterou vnímáme jako přirozenou. Děti, které vedené vzdělávací aktivity odmítají, dostávají čas a prostor, aby si tímto stádiem prošly. Vnímáme tuto fázi jako stejně podstatnou pro růst a vývoj dítěte, jako jakoukoli jinou.